get_template_dir('tpl_modules_categories_tabs.php',DIR_WS_TEMPLATE, $current_page_base,'templates'). '/tpl_modules_categories_tabs.php');*/ ?>

Algemene (leverings)voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, leveranties, overeenkomsten, uitvoering en overige verbintenissen voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, welke direct of indirect verband houden met de werkzaamheden en andere ondernemingsactiviteiten van de heer M.W.M. Brull, h.o.d.n. Partyverhuur Walem, gevestigd en kantoorhoudende te 6342 PA Walem aan Walem 7, hierna te noemen: ďPartyverhuur WalemĒ.
De wederpartij wordt aangeduid als cliŽnt.

Indien cliŽnt eveneens algemene voorwaarden hanteert, zijn deze niet van toepassing indien en voor zover deze op enigerlei wijze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van Partyverhuur Walem en/of de werking van de algemene voorwaarden van Partyverhuur Walem belemmeren of verhinderen.

OFFERTES EN BESTELLINGEN
Artikel 1:

1. Alle prijzen- en prijsopgaven, voorkomende in door Partyverhuur Walem uitgegeven prijscouranten, circulaires, advertenties orderbevestigingen en aanbiedingen, alsmede alle door Partyverhuur Walem uitgebrachte offertes, hebben, tenzij uit geschrift anders blijkt, steeds een geldigheidsduur van ten hoogste 30 dagen.

2. Alle offertes, aanbiedingen en orderbevestigingen zijn gebaseerd op gegevens waarover Partyverhuur Walem beschikt ten tijde van het uitbrengen daarvan. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Partyverhuur Walem zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde offertes, aanbiedingen of orderbevestigingen, dan is Partyverhuur Walem bevoegd deze wijzigingen te verdisconteren in de uitvoering van de verbintenis/overeenkomst dan wel prijzen aan te passen, een en ander onverminderd hetgeen in artikel 1 lid 1 en in artikel 4 lid 2 is bepaald.

3. De kosten welke Partyverhuur Walem maakt indien cliŽnt een specifieke en schriftelijke offerte verlangt, dienen door cliŽnt naar redelijkheid aan Partyverhuur Walem te worden vergoed, indien de offerte niet leidt tot (een) verdere overeenkomst(en) tussen cliŽnt en Partyverhuur Walem.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 2:

1. Verbintenissen/overeenkomsten, aangegaan in naam van Partyverhuur Walem verbinden Partyverhuur Walem slechts indien zij door Partyverhuur Walem persoonlijk dan wel door diens schriftelijk daartoe gevolmachtigde zijn aangegaan of bevestigd, welke bevestiging schriftelijk en expliciet dient te geschieden.

2. Op een gebrek inzake de in lid 1 bedoelde vertegenwoordigingsbevoegdheid kan slechts door Partyverhuur Walem een beroep worden gedaan.

LEVERINGSTERMIJNEN EN ĖVOORWAARDEN
Artikel 3:

1. Leveringstermijnen en Ėvoorwaarden door Partyverhuur Walem genoemd, zijn onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel, vrijblijvend.

2. Overschrijding van leveringstermijnen door Partyverhuur Walem geeft cliŽnt geen enkel recht tot ontbinding, schadevergoeding of opschorting van zijn verplichtingen uit welke hoofde dan ook jegens Partyverhuur Walem, behoudens het in lid 3 bepaalde.

3. Indien de door Partyverhuur Walem genoemde leveringstijdstippen met meer dan 1,5 uur worden overschreden en de oorzaak van deze overschrijding niet het gevolg is van overmacht aan de zijde van Partyverhuur Walem, dan heeft cliŽnt het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter het recht enige schadevergoeding te eisen of andere verplichtingen jegens Partyverhuur Walem op te schorten of zich te beroepen op schuldverrekening.

4. Alle leveringen vinden plaats ter vestigingsplaats van cliŽnt, tenzij partijen anders overeenkomen. Levering†van een bestelling die totaal boven de Ä 200,- is wordt in de regio†Parkstad†gratis bezorgd, mits levering op zondag is, dan worden te allen tijde Ä 20,- bezorgkosten berekend. Bij levering buiten de†regio Parkstad worden†bezorgkosten in†rekening gebracht.†

5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden door een oorzaak welke niet te wijten is aan, noch voor rekening komt van Partyverhuur Walem, dan is Partyverhuur Walem gerechtigd de daaruit voor hem ontstane schade op cliŽnt te verhalen, welke schade wordt gesteld op tenminste 20% van de waarde van de door cliŽnt te leveren prestatie.

6. Onverminderd het bepaalde omtrent overmacht, alsmede hetgeen in artikel 3 lid 3 is bepaald, is aan een eventuele verplichting van Partyverhuur Walem tot schadevergoeding indien niet, niet tijdig of niet volledig wordt geleverd geheel voldaan indien alsnog wordt geleverd binnen anderhalf uur na de afgesproken levertijd.

PRIJZEN
Artikel 4:

1. Alle door Partyverhuur Walem gehanteerde prijzen luiden in euro's en zijn inclusief omzetbelasting, tenzij anders door partijen overeengekomen.

2. Prijzen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde conform en onverminderd hetgeen in artikel 1 is bepaald door Partyverhuur Walem worden aangepast. Indien door een aan cliŽnt toe te rekenen oorzaak extra werkzaamheden dienen te worden verricht (hierbij kan worden gedacht aan extra werkzaamheden indien door een aan cliŽnt toe te rekenen oorzaak ťťn buffet later begint en daardoor ook later eindigt dan was overeengekomen) dan zullen deze extra werkzaamheden tegen het geldende uurtarief worden doorberekend aan cliŽnt.

BETALING:
Artikel 5:

1. Betaling dient te geschieden ten vestigingsplaats van Partyverhuur Walem op een door Partyverhuur Walem aan te geven wijze.

2. Betaling dient te geschieden in euro's, tenzij partijen anders overeenkomen.

3. Ter zake van de betaling is het cliŽnt jegens Partyverhuur Walem niet toegestaan zich te beroepen op enigerlei compensatie of schuldverrekening.

4. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

5. De eventueel verschuldigde omzetbelasting over het geleverde dient geheel te zijn voldaan bij de levering.

6. Het staat Partyverhuur Walem te allen tijde vrij alvorens tot levering over te gaan of met levering voort te gaan, zekerheid tot nakoming van de verplichtingen van cliŽnt te verlangen.

7. Indien cliŽnt niet voldoet aan enige betalingsverplichting zoals hiervoor bedoeld heeft Partyverhuur Walem het recht al zijn verplichtingen jegens cliŽnt op te schorten.

8. Iedere betaling door cliŽnt, ongeacht door welke oorzaak dan ook, aan Partyverhuur Walem zal in mindering worden gebracht:

- ten eerste op enige verplichting tot schadevergoeding van cliŽnt jegens Partyverhuur Walem;
- vervolgens op hetgeen cliŽnt verschuldigd is aan Partyverhuur Walem wegens kosten en rente;
- en uiteindelijk op nog aan Partyverhuur Walem te betalen notaís en facturen.

Iedere betaling zal altijd met inachtneming van de in de vorige zin vermelde betalingsvolgorde in mindering worden gebracht op de oudste verplichting van cliŽnt jegens Partyverhuur Walem.

VERZUIM
Artikel 6:

1. CliŽnt is zonder enige ingebrekestelling in verzuim, zodra hij enige opeisbare prestatie voortvloeiende uit de overeenkomst (daaronder mede verstaan deze voorwaarden) jegens Partyverhuur Walem niet of niet tijdig nakomt.

2. Overschrijding van enige uit de overeenkomst (daaronder te verstaan deze voorwaarden) voortvloeiende termijn door cliŽnt heeft diens onmiddellijk verzuim tot gevolg.

3. Onverminderd het recht nakoming te vorderen dan wel de overeenkomst te ontbinden, heeft Partyverhuur Walem voorts het recht zodra cliŽnt in verzuim is schadevergoeding te vorderen vanwege de door hem als gevolg van de tekortkoming geleden schade, welke schade wordt begroot op tenminste 20% van de waarde van door cliŽnt te leveren prestatie.

4. Indien cliŽnt niet tijdig voldoet aan zijn verplichting tot betaling van een geldsom, dan is hij over het alsdan verschuldigde bedrag vanaf het moment dat het verzuim is ingetreden aan Partyverhuur Walem een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand dient te worden gerekend.

5. Zodra cliŽnt in verzuim is zijn alle vorderingen van Partyverhuur Walem op cliŽnt direct en zonder voorbehoud opeisbaar.

6. Ongeacht verzuim heeft Partyverhuur Walem het recht de overeenkomst te ontbinden indien redelijke grond bestaat dat cliŽnt zijn verplichtingen niet na zal komen, failliet gaat of surseance van betaling aanvraagt, een en ander zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst en onverminderd andere rechten van Partyverhuur Walem zoals het recht op schadevergoeding.

INCASSO
Artikel 7:

1. Indien Partyverhuur Walem ter verkrijging van opeisbare vorderingen op cliŽnt overgaat tot maatregelen van incasso zullen alle kosten daarvan, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder te verstaan de proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand voor rekening komen van cliŽnt.

2. De in lid 1 bedoelde kosten worden berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch zullen ten minste Ä 113,45 bedragen.

3. Wanneer het faillissement van cliŽnt door Partyverhuur Walem wordt aangevraagd, is cliŽnt gehouden buiten het verschuldigde bedrag en de daarop drukkende kosten de aan de faillissementsaanvraag verbonden kosten voor zijn rekening te nemen. Eventueel door Partyverhuur Walem gemaakte kosten van maatregelen tot beslag komen eveneens voor rekening van cliŽnt.

4. Indien de overeenkomst met twee of meer cliŽnten gezamenlijk is gesloten, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

GEBREKEN
Artikel 8:

1. Indien de door Partyverhuur Walem geleverde producten niet voldoen aan hetgeen cliŽnt hiervan mag verwachten, is Partyverhuur Walem slechts gehouden tot vergoeding van de prijs van het geleverde. Partyverhuur Walem aanvaardt in dat geval geen enkele verplichting tot schadevergoeding en Partyverhuur Walem is alsdan niet gehouden tot vergoeding van enige schade welke door bedrijfsstoring of anderszins voor cliŽnt mocht ontstaan. Voorts is Partyverhuur Walem alsdan niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ontwrichting van het bedrijf, verlies van opdrachten, winstderving, persoonlijke ongevallen, hoe dan ook veroorzaakt.

2. CliŽnt vrijwaart Partyverhuur Walem voor alle aanspraken, daaronder die ter zake van productaansprakelijkheid van derden tegenover wie Partyverhuur Walem zich niet op deze voorwaarden kan beroepen, voor zover die aanspraken uitgesloten zouden zijn indien deze derden aan deze voorwaarden gebonden zouden zijn.

ANNULERINGEN
Artikel 9:

1. Bij Partyverhuur Walem bestelde leveringen worden door deze in rekening gebracht, indien cliŽnt de leveringen annuleert binnen een termijn van 5 dagen gelegen vůůr de datum van levering.

RECLAMES
Artikel 10:

1. Reclames dienen Partyverhuur Walem uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum, dan wel na de datum waarop het feit waarop cliŽnt zich beroept heeft voorgedaan, te hebben bereikt, op straffe van verval van alle rechten van cliŽnt.

2. Een reclame dient uitsluitend in schriftvorm tot cliŽnt te worden gericht, vergezeld van een uitvoerige en duidelijke omschrijving van de grieven en vastgestelde gebreken.

3. Het bewijs van tijdige reclame berust steeds bij cliŽnt.

4. CliŽnt is verplicht om Partyverhuur Walem in de gelegenheid te stellen gebreken op te heffen.

5. Rechtsvorderingen die cliŽnt jegens Partyverhuur Walem heeft uit welke hoofde dan ook, dienen op straffe van verval van alle rechten te worden ingesteld binnen ťťn jaar nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.

6. CliŽnt is verplicht de geleverde materialen bij aflevering te op gebreken te controleren, en eventueel geconstateerde gebreken terstond te melden aan Partyverhuur Walem.

OVERMACHT
Artikel 11:

1. Indien zich buiten de wil van Partyverhuur Walem omstandigheden voordoen, onverschillig of deze bij het tot stand komen van de overeenkomst al dan niet voorzienbaar waren, welke van dien aard zijn, dat van Partyverhuur Walem redelijkerwijze geen nakoming van de overeenkomst kan worden gevraagd, heeft Partyverhuur Walem het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

2. Onder voormelde omstandigheden wordt onder meer verstaan:
oorlog en oorlogsgevaar, in- en/of uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse of vreemde overheidsorganen, verkeersopstoppingen en onverwachte verkeersomleidingen en voorts alle (andere) omstandigheden zoals wisselkoersschommelingen, die de overeenkomst voor Partyverhuur Walem meer bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan deze bij het tot stand komen van de overeenkomst was.

OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 12:

1. Door Partyverhuur Walem aan cliŽnt ter beschikking gestelde materialen dienen binnen 3 dagen na aflevering van de bestelling door cliŽnt schoon en onbeschadigd te worden afgeleverd, zulks ter beoordeling van Partyverhuur Walem, op een door Partyverhuur Walem te bepalen plaats.

2. Eventueel door Partyverhuur Walem te maken kosten voor herstel of reiniging van deze materialen worden aan cliŽnt in rekening gebracht.

RECHTSKEUZE
Artikel 13:

1. Alle geschillen uit deze overeenkomst voortvloeiende kunnen uitsluitend worden aanhangig gemaakt voor de bevoegde rechter te Maastricht.

2. Op alle door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

3. Partyverhuur Walem mag het door cliŽnt opgegeven adres als juist blijven beschouwen, tenzij door cliŽnt aan Partyverhuur Walem schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld

Terug